Kunnallisjärjestön Säännöt

 

Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

 

1 §

 

Yhdistyksen nimi on Keskustan Kärkölän kunnallisjärjestö ry. Muissa kuin virallisissa yhteyksissä kunnallisjärjestöstä voidaan käyttää nimeä Kärkölän Keskusta.

 

Kunnallisjärjestön kotipaikka on Kärkölän kunta ja toimialue Kärkölä.

 

Suomen Keskusta r.p:a nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, sen maakunnallista jäsenyhdistystä piiriksi ja tätä yhdistystä kunnallisjärjestöksi.

 

2 §

 

Kunnallisjärjestön tarkoituksena on:

 

1)   yhdistää kunnan alueella Keskustan jäsenyhdistyksiä ja niiden jäseniä sekä puolueen kannattajia

 

2)   johtaa yhdessä valtuustoryhmän kanssa Keskustan kunnallispoliittista toimintaa alueellaan sekä koota jäseniä ja kunnallisia luottamushenkilöitä toimimaan ja vaikuttamaan kunnallispoliittisten aloitteiden toteuttamiseksi,

 

3) arvioida yhteiskunnan kehitystä ja tulevaisuutta sekä sen perusteella tehdä aloitteita ja vaikuttaa paikallisella, maakunnallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla elinolojen parantamiseksi Keskustan periaatteiden mukaisesti,

 

 1. tarjota jäsenille, luottamushenkilöille ja muille yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneille mahdollisuuksia itsensä kehittämiseen sekä virittää kiinnostusta yhteiskunnalliseen toimintaan,

 

 1. luoda edellytyksiä jäsenyhdistysten toiminnalle ja

 

6) vahvistaa kansanvaltaa, paikallista aloitteellisuutta ja yhteisöllisyyttä, suvaitsevaisuutta, hengellisiä arvoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, turvallisuutta ja yhteisvastuuta

 

3 §

 

Tarkoituksen toteuttamiseksi Keskustan kunnallisjärjestö:

 

 1. pitää yhteyttä jäsenyhdistyksiinsä sekä alueelta valittuihin Keskustan luottamushenkilöihin ja huolehtii heidän mahdollisuuksistaan aatteelliseen sekä järjestölliseen koulutukseen,

 

 1. valitsee edustajansa piiri- ja puoluekokouksiin sekä muiden yhteisöjen kokouksiin, joissa kunnallisjärjestöllä on edustusoikeus,

 

 1. tekee aloitteita valtuustoryhmälle, piirijärjestölle, Keskustan maakuntahallitus- ja valtuustoryhmälle, puoluehallitukselle ja puoluekokoukselle sekä antaa pyydetyt lausunnot,

 

 1. tiedottaa toiminnastaan ja yhteiskunnallisista aloitteistaan,

 

 1. asettaa kunnallisvaaliehdokkaat, laatii kunnallisvaaliohjelman ja vastaa kunnallisvaalien hoitamisesta alueellaan

 

 1. vastaa kansanedustajain vaalien, tasavallan presidentin vaalin, Euroopan parlamentin jäsenten vaalin, näihin liittyvien jäsenäänestysten tai esivaalien sekä mahdollisten kansanäänestysten järjestämiseen liittyvistä toimenpiteistä toimialueellaan,

 

 1. vaikuttaa asioihin kunnallisessa ja maakunnallisessa päätöksenteossa sekä eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa niihin valittujen Keskustan edustajien kautta,
 2. tukee jäsenyhdistyksiään ja niiden jäseniä sekä kannattajia seurakuntien ja työmarkkinajärjestöjen vaalitoiminnassa sekä muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa,

 

 1. järjestää kokous-, koulutus-, esitelmä- ja puhetilaisuuksia, iltamia ja kilpailutoimintaa

 

 1. harjoittaa julkaisutoimintaa sekä edistää puolueen periaatteita kannattavien sanomalehtien ja muiden julkaisujen levikkiä.

 

Jäsenet

 

4 §

 

Kunnallisjärjestön jäseniä ovat rekisteröidyt Keskustan ja sen nais-, nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen jäsenyhdistykset.

 

5 §

 

Jokainen jäsenyhdistys suorittaa vuosittain kunnallisjärjestön syyskokouksessa määrättävän jäsenmaksun. Jäsenistä pidetään luetteloa.

 

6 §

 

Jos jäsenyhdistys tahtoo erota kunnallisjärjestöstä, sen tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon eropäätöksestään edustajansa kautta kunnallisjärjestön kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenyhdistyksen eroamisesta tehdään merkintä jäsenluetteloon.

 

7 §

 

Jäsenyhdistys, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on Keskustan ohjelman, puolue-elinten päätöksien, sääntöjen tai periaatteiden vastaista tai joka aiheuttaa huomattavaa vahinkoa puolueelle tai joka ei enää täytä laissa tai puolueen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai joka toistuvasti laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen tai muiden jäsenvelvollisuuksiensa noudattamisen, voi kunnallisjärjestön kokous johtokunnan esityksestä erottaa, ellei annetusta kirjallisesta varoituksesta ole apua.

 

Tällaista päätöstä varten tulee pyytää asianomaisen piiritoimikunnan lausunto.

 

Ennen erottamispäätöksen tekemistä on asianomaiselle jäsenyhdistykselle varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

 

8 §

 

Kun jäsenyhdistys eroaa tai erotetaan kunnallisjärjestöstä, se menettää kaikki suorittamansa maksut.

 

Eroava jäsenyhdistys on velvollinen suorittamaan kaikki ne erääntyneet jäsenmaksut tai muut puolueen päätöksiin perustuvat erääntyneet suoritukset, jotka koskevat edellisiä vuosia tai sitä kalenterivuotta, jonka aikana eroamisilmoitus tehtiin.

 

Kunnallisjärjestön kokoukset

 

9 §

 

Kunnallisjärjestön vuosikokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous ennen joulukuun loppua sekä muita kokouksia, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/5 jäsenyhdistyksistä sitä johtokuntiensa kokousten pöytäkirjanotteilla kirjallisesti vaatii.

 

10 §

 

Kunnallisjärjestön kokoukset kutsutaan koolle paikkakunnalla yleisesti leviävässä sanomalehdessä vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta julkaistulla ilmoituksella. Kirjallinen kutsu on lisäksi toimitettava tiedoksi jokaiselle jäsenyhdistykselle sekä valtuustoryhmän jäsenille.

 

11 §

 

Kunnallisjärjestön kokouksissa on puhe- ja äänioikeus jokaisella jäsenyhdistyksen valtuuttamalla edustajalla.

 

Kullakin kunnallisjärjestöön kuuluvalla jäsenyhdistykselle on oikeus lähettää kunnallisjärjestön kokouksiin niin monta äänivaltaista edustajaa, kuin sillä on erääntyneet jäsenmaksunsa maksaneita henkilöjäseniä. Jokaisella edustajalla on yksi ääni.

 

Läsnäolo- ja puheoikeus on lisäksi kaikilla jäsenyhdistysten jäsenillä ja Keskustan kunnallisilla luottamushenkilöillä.

 

Päätökseksi tulee äänioikeutettujen enemmistön mielipide, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

Vaaleissa käytetään lippuäänestystä, jollei kokous toisin päätä.

 

12 §

 

Välittömästi kunnallisvaalien jälkeen kunnallisjärjestön johtokunta ja Keskustan kunnanvaltuustoryhmä yhdessä valmistelevat kunnallisjärjestön kokoukselle pohjaesityksen kunnallisiin hallintoelimiin valittavista Keskustan edustajista. Ehdotuksessa tulee ottaa huomioon Keskustan äänimäärän jakaantuminen kunnan sisällä. Lopullisen ehdotuksen valittavista henkilöistä tekee kunnallisjärjestön kokous.

 

Jos kunnanvaltuustoryhmä joutuu poikkeamaan kunnallisjärjestön kokouksessa hyväksytystä ehdotuksesta, valtuustoryhmän on annettava kunnallisjärjestölle selvitys poikkeamisen syistä. Selvitys käsitellään kunnallisjärjestön yleisessä kokouksessa.

 

13 §

 

Kunnallisjärjestön vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,

 

 1. todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 

 1. käydään keskustelu johtokunnan esittämästä teemasta,

 

 1. annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville kunnallisjärjestön edustajille ja luottamushenkilöille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset sekä käsitellään kunnallispoliittiseen toimintaan liittyviä kysymyksiä,

 

 1.   käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet,

 

 1. käsitellään puoluehallituksen ja piiritoimikunnan pyytämät lausunnot,

 

 1.   tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piiritoimikunnalle ja puoluehallitukselle sekä puoluekokoukselle puolueen sääntöjen määräämällä tavalla,

 

 1. esitetään kunnallisjärjestön ja kunnanvaltuustoryhmän vuosikertomukset ja päätetään niistä sekä kuullaan kertomus kirkkovaltuustoryhmän toiminnasta,  

 

 1. esitetään edellisen kalenterivuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,

 

 1. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

 

 1. valitaan joka toinen vuosi edustaja ja hänelle varaedustaja puoluekokoukseen,
 2. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

14 §

 

Kunnallisjärjestön syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

 1. valitaan kokoukselle sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa,

 

 1. todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus,

 

 1. käydään keskustelu johtokunnan esittämästä teemasta,

 

 1. annetaan evästyksiä eri kokouksiin lähteville kunnallisjärjestön edustajille ja luottamushenkilöille sekä kuullaan alueelta valittujen luottamushenkilöiden toimintaselostukset,

 

 1. käsitellään jäsenyhdistysten tekemät aloitteet,   

 

 1.   käsitellään puoluehallituksen ja piiritoimikunnan pyytämät lausunnot

 

 1. tehdään aloitteet valtuustoryhmälle, piiritoimikunnalle ja puoluehallitukselle,

 

 1.   päätetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta,

 

 1. määrätään jäsenmaksun suuruus samoin kuin päätetään suosituksesta kannatusmaksuksi,

 

 1. päätetään edustajien matkakorvauksista ja tilintarkastajien palkkiosta,

 

 1. päätetään seuraavan vuoden talousarviosta,

 

 1. valitaan kunnallisjärjestön johtokunnalle:
 2. a) puheenjohtaja, jota kutsutaan kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi,
 3. b) varapuheenjohtaja,
 4. c) sihteeri,
 5. d) muut jäsenet kunnallisjärjestön johtokuntaan,
 6. e) kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
 7. f) yksi edustaja ja hänelle varaedustaja piirin kokouksiin,
 8. g) edustajat jäsenyhdistysten kokouksiin,
 9. h) ehdokkaat avoimiksi tuleviin kunnallisiin luottamustehtäviin,

 

 1. käsitellään kunnallisjärjestön osallistumista muiden yhteisöjen ja järjestöjen luottamushenkilövaaleihin,

 

 1. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväkseen.

 

15 §

 

Kunnallisjärjestön muissa kokouksissa käsitellään kokousilmoituksissa mainitut asiat sekä ne asiat, jotka kokous päättää ottaa käsiteltäväksi. Kiinteistön ostamista, myymistä, luovuttamista tai kiinnittämistä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamista eikä sääntöjen muuttamista tai kunnallisjärjestön purkamista, yhdistyslaissa tarkoitettua äänestys- ja vaalijärjestyksen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka tilintarkastajien valitsemista tai erottamista taikka tilinpäätöksen vahvistamista tai vastuuvapauden myöntämistä koskevaa kysymystä ei kuitenkaan voida ottaa käsiteltäväksi, ellei asiaa ole kokouskutsussa mainittu.

 

Kunnallisvaalikokoukset

 

16 §

 

Keskustan kunnallisvaalivalmisteluista vastaa toimialueellaan kunnallisjärjestö. Kunnallisjärjestön kokouksissa on päätettävä seuraavista johtokunnan valmistelemista asioista:

 

–   vaaliliitosta

 

–   ehdokaslistan muodostamisesta täyden ehdokasmäärän pohjalta ja siitä, mikä jäsenyhdistys milläkin alueella esittää kunnallisvaaliehdokkaat,

 

–    kiintiöistä jäsenyhdistyksille ehdokkaiden asettamiseksi ottaen huomioon aiemmat äänimäärät sekä kunnan asutusrakenne,

 

ehdokaslistasta jäsenyhdistysten ja johtokunnan tekemien ehdotusten tai jäsenäänestyksen pohjalta,

 

–   vaaliasiamiehestä ja hänen varamiehestään.

 

17 §

 

Milloin puolueen ehdokkaat kunnallisvaaleihin päätetään asettaa jäsenäänestyksen pohjalta, on oikeus esittää ehdokkaita jäsenäänestystä varten jokaisella kunnallisjärjestön jäsenyhdistyksellä, jossa on vain henkilöjäseniä. Jäsenäänestykseen on otettava myös ehdokas, jonka vähintään kymmenen (10) edellä mainittuihin yhdistyksiin kuuluvaa jäsentä on kirjallisesti esittänyt. Kukin jäsen voi yhtyä vain yhteen tällaiseen esitykseen. Jäsenäänestykseen saavat ottaa osaa 5 §:ssa mainittujen jäsenyhdistysten henkilöjäsenet kukin vain yhden yhdistyksen jäsenenä. Äänestyksessä jokaisella on yhtäläinen äänioikeus.

 

Jollei ehdokkaita ole esitetty enempää kuin puolueella on oikeus niitä kunnassa asettaa, ei jäsenäänestystä ole tarpeen toimittaa.

 

Jäsenäänestyksen tuloksesta voidaan poiketa enintään yhdellä neljäsosalla (1/4) siitä määrästä, jonka puolue on 16 §:n mukaisesti päättänyt asettaa ehdokkaita kunnassa. Tällöinkin on vähintään puolet puolueen ehdokkaista asetettava jäsenäänestyksessä eniten saaneista henkilöistä. Jäsenäänestyksen tulokseen ei tällöin ole katsottava sisältyneen henkilön, jota vaalikelpoisuuden menettämisen, kieltäytymisen tai muun sellaisen syyn vuoksi ei voida asettaa puolueen ehdokkaaksi.

 

Kunnallisjärjestön hallinto

 

18 §

 

Kunnallisjärjestön toimintaa johtaa johtokunta, johon kuuluu vähintään puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja enintään kymmenen (10) muuta jäsentä.

 

Jäsenyhdistysten puheenjohtajat sekä valtuustoryhmän puheenjohtaja ovat oikeutettuja osallistumaan johtokunnan kokouksiin, joissa heillä on puheoikeus. Äänioikeus heillä on vain siinä tapauksessa, että he ovat johtokunnan jäseniä.

 

Johtokunnan jäsenet valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

19 §

 

Johtokunnan tehtävänä on:

 

 1. hyväksyä jäsenyhdistykset kunnallisjärjestöön, pitää niistä luetteloa ja huolehtia jäsenmaksujen kantamisesta,

 

 1. valita vuoden ensimmäisessä kokouksessa rahastonhoitaja sekä vaalipäällikkö ja antaa piirille ilmoitus kunnallisjärjestön toimihenkilöistä heti valinnan tapahduttua,

 

 1. päättää tavasta, jolla johtokunta vastaa koulutuksesta ja tiedotuksesta,

 

 1. valita sekä ilmoittaa piiriin työmarkkina- ja yrittäjätoiminnan sekä muut tarpeelliseksi katsotut yhteyshenkilöt tai toimikunnat,

 

 1. valmistella kunnallisjärjestön kokoukset sekä kokousteemat,

 

 1. kutsua jäsenyhdistysten edustajat ja luottamushenkilöt kunnallisjärjestön kokouksiin,

 

 1. valmistella vastaukset jäsenyhdistysten tekemiin aloitteisiin sekä piirin ja puoluehallituksen pyytämiin lausuntoihin,

 

 1. valmistella kunnallisista ja muista yhteisistä asioista aloitteita ja tiedottaa niistä kuntalaisille,

 

 1. toimeenpanna kokouspäätökset ja vastata toimintasuunnitelman toteutuksesta,

 

huolehtia ehdokashankinnasta kunnallisvaaleihin, seurakuntavaaleihin ja muihin yhteiskunnallisiin vaaleihin sekä vastata vaalitoiminnan hoitamisesta alueellaan,

 1. toimia yhteistyössä Keskustan valtuustoryhmän kanssa puolueen kunnallispoliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja laatia 12 §:n mukaisesti ehdotus henkilöistä kunnallisiin hallintoelimiin kunnallisjärjestön kokousten käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi,

 

 1. kannustaa jäseniä osallistumaan taloudellisten, sosiaalisten ja kulttuurijärjestöjen sekä muiden yhteisöjen toimintaan,

 

 1. vastata kunnallisjärjestön varojen hankinnasta ja omaisuuden hoidosta.

 

20 §

 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet johtokunnan muista jäsenistä on paikalla.

 

Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

 

Toimihenkilöt

 

21 §

 

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja:

 

johtaa kunnallisjärjestön toimintaa,

vastaa kokousten koollekutsumisesta,

–   johtaa keskustelua johtokunnan ja kunnallisjärjestön kokouksissa, lukuun ottamatta vuosikokousta,

huolehtii päätösten toteuttamisesta sekä

huolehtii yhteydenpidosta Keskustan valtuusto- ja kunnanhallitusryhmiin sekä keskustalaisiin lautakuntien jäseniin.

 

Kunnallisjärjestön varapuheenjohtaja:

–   huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estyneenä sekä

–   toimii muutoin puheenjohtajan apuna ja

–   voi toimia myös vaalipäällikkönä.

 

Kunnallisjärjestön sihteeri:

–   kirjoittaa kokousten pöytäkirjat ja tallettaa ne, hoitaa kunnallisjärjestön arkiston ja käsikirjaston

–   hoitaa kunnallisjärjestön kirjeenvaihdon,

–   laatii johtokunnalle ehdotuksen kunnallisjärjestön vuosikertomukseksi,

–   pitää yhteyttä jäsenjärjestöihin,

–   huolehtii tiedotuksesta sekä

johtokunnan koollekutsumisesta sääntöjen edellyttämällä tavalla.

 

Kunnallisjärjestön vaalipäällikkö:

laatii vaalitoimintasuunnitelman yhdessä kunnallisjärjestön johdon kanssa,

huolehtii kunnallisvaalien ehdokashankinnasta, johtaa käytännön vaalityötä ja seurata vaalisuunnitelman toteutumista pitäen yhteyttä jäsenyhdistyksiin ja

järjestää tiedotus- ja koulutustilaisuuksia ehdokkaille ja vaalityöstä vastaaville.  

 

Kunnallisjärjestön rahastonhoitaja:

perii kunnallisjärjestölle tulevat maksut,

maksaa laskut johtokunnan osoitusten mukaisesti, tallettaa kunnallisjärjestön rahavarat ja hoitaa muun omaisuuden ja

laatii kalenterivuosittani ehdotuksen kunnallisjärjestön tilinpäätökseksi ja jättää sen johtokunnalle edelleen tilintarkastajille toimitettavaksi viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

 

22 §

 

Kunnallisjärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille vähintään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on viikon kuluessa asiakirjojen saamisesta annettava tilintarkastuskertomus kunnallisjärjestön johtokunnalle.

 

Yleiset säännökset

 

23 §

 

Kunnallisjärjestön nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai kunnallisjärjestön sihteeri.

 

24 §

 

Kunnallisjärjestön puolesta oikeudellisesti kantaa ja vastaa johtokunta joko itse tai valtuutettunsa kautta.

 

25 §

 

Toimintansa tukemiseksi kunnallisjärjestö ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja sekä asianomaisella luvalla harjoittaa kustannustoimintaa ja toimeenpanee arpajaisia ja varainkeräyksiä. Kunnallisjärjestö voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

26 §

 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos sitä varten kutsutussa kunnallisjärjestön kokouksessa muutosehdotus hyväksytään vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.

 

27 §

 

Jos kunnallisjärjestö päättää purkautua, sen omaisuus luovutetaan sille Keskusta r.p:n kunnallisjärjestölle, johon puretun kunnallisjärjestön jäsenistö siirtyy taikka Keskustan Päijät-Hämeen piirille.

 

28 §

 

Kunnallisjärjestön purkamisesta päätetään kahdessa vähintään kahden viikon väliajalla pidettävässä kunnallisjärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä kummallakin kerralla.

 

29 §

 

Näille säännöille ja niihin tehtäville muutoksille on hankittava Keskustan hallituksen hyväksyminen.

 

30 §

 

Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.